15a campanya d’excavacions arqueològiques al Castell de Sant Iscle (Vidreres)

El divendres 9 d’agost vam finalitzar la 15a campanya d’excavacions arqueològiques al castell de Sant Iscle (Vidreres, la Selva), que enguany ha tingut una durada de quatre setmanes.

El castell de Sant Iscle, que formava part del Vescomtat de Cabrera, es va construir al segle XII i estigué en funcionament fins a principis del segle XVI. A nivell selvatà, després del castell de Montsoriu, dels castells del Vescomtat de Cabrera que hi ha a la comarca de la Selva és el segon més gran en dimensions. Les excavacions arqueològiques s’hi vénen efectuant anualment des de l’any 2005 mitjançant diversos torns de camps de treball adscrits a la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, patrocinats per l’Ajuntament de Vidreres i gestionats pel Grup d’Esplai Vidrerenc i COCAT.

La direcció tècnica va a càrrec de l’arqueòleg Joan Llinàs i Pol, de l’empresa Atri Cultura i Patrimoni SLU, i pel que fa a la part del lleure, els monitors del Grup d’Esplai Vidrerenc són els encarregats de gestionar l’equip de voluntaris.

Excavació arqueològica castell Vidreres
Imatge general de l’excavació a la façana sud, on s’ha documentat un tram nou de muralla (foto: Atri Cultura i Patrimoni SLU)

Els treballs d’aquest any s’han centrat en quatre zones del castell i ens han aportat novetats arqueològiques ben interessants:

1- Sala de la cisterna. En aquesta gran habitació, on hi havia la cisterna, s’hi han finalitzat els treballs, amb la troballa de 9 enterraments, segurament pertanyents a la necròpolis dels segles IX-X, anterior al castell, que hi havia en aquest indret i que eleven fins a 64 el nombre total d’inhumacions identificades fins a dia d’avui. Dues d’aquestes tombes eren buides perquè havien estat afectades per les posteriors obres del castell, al segle XII. De les set restants, cinc corresponien a nens petits, fet gens estrany degut a la gran mortalitat infantil pròpia de l’època. Aquests enterraments estan pendents de realitzar-s’hi l’estudi antropològic corresponent, que aportarà noves dades, i que s’incorporaran a la memòria científica de la intervenció arqueològica que s’ha de presentar al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Documentant un nou enterrament a la sala de la cisterna (foto: Atri Cultura i Patrimoni SLU)

2- Entre la façana sud i el fossat hem ampliat el sector excavat l’any 2018, on es van localitzar importants restes de la primera fase del castell, del segle XII. Les excavacions, de gran interès, havien deixat al descobert dos panys de muralla i una torre, fins aleshores totalment desconeguts. Aquest any s’ha continuat documentant aquesta muralla al llarg de 12 metres més en direcció est.

En primer pla, estructura d’una torre i del pany de muralla localitzats en aquesta campanya. (foto: Atri Cultura i Patrimoni SLU)

3- Ampliació oest. Al segle XIV, en l’època de més esplendor del Vescomtat de Cabrera, el castell es va ampliar pel costat oest, amb dues grans estances. En aquesta part del castell aquest any hi hem excavat dues sitges del segle XV. Les sitges, que servien per emmagatzemar cereals, eren grans recipients globulars de més de dos metres de fondària excavats en el subsòl que, un cop deixaven de servir, s’omplien de terra, runa i deixalles. Amb les d’enguany, el nombre de sitges trobades al castell de Sant Iscle s’eleva a 23, i en el seu interior hi ha aparegut abundant material arqueològic: ceràmica de tipus diversos (majoritàriament del segle XV), vidre, ossos i objectes de ferro, entre els que podem destacar unes tisores o una punta de llança. D’aquest material, un cop rentat i siglat, se’n fa l’inventari i l’estudi, que també s’incorporarà a la memòria científica de la intervenció arqueològica.

Joan Llinàs, arqueòleg director de les excavacions
Excavació d’una de les sitges localitzades en l’ampliació oest del castell. (foto: Atri Cultura i Patrimoni SLU)

4- També s’ha treballat en el sector exterior de la muralla nord, on s’han documentat les rases de fonamentació de la muralla i d’una de les torres.

Ceràmica medieval del castell de Vidreres
Material localitzat a les sitges. Un cop rentat i siglat, es classifica i l’inventari s’incorpora a la memòria científica, que es fa a totes les intervencions arqueològiques (foto: Atri Cultura i Patrimoni SLU)

 

Joan Llinàs i Pol, Arqueòleg i director de projectes d’Atri Cultura i Patrimoni SLU

Novetats arqueològiques al Castell de Sant Iscle de Vidreres. Campanya 2019