En el món de l’arqueologia professional, no tot el treball de camp són excavacions arqueològiques. En moltes obres en què s’han de fer rebaixos o moviments de terres és necessari fer un control arqueològic, sobretot en àrees protegides, zones d’expectativa arqueològica o properes a un jaciment arqueològic, o bé si les normatives urbanístiques municipals ho demanen.

Si el resultat és negatiu, es fa una memòria científica amb totes les dades recollides que es presenta al Departament de Cultura de la Generalitat. Si el resultat és positiu i es troben restes arqueològiques és el Servei d’Arqueologia de Generalitat de Catalunya o la Comissió de Patrimoni Cultural qui determina l’abast dels treballs a realitzar i si és necessari dur a terme una excavació arqueològica.

A vegades, quan es fan plans urbanístics, com el POUM (Pla Ordenació Urbanística Municipal) o projectes d’obres que afecten grans superfícies (polígons, infraestructures, urbanitzacions, etc.) és necessari realitzar prèviament una prospecció arqueològica. N’hi ha de dos tipus: una prospecció visual sense moviments de terres o una prospecció mitjançant sondejos o rases amb control arqueològic.

Sovint, una prospecció arqueològica forma part d’un estudi d’impacte o d’afectació sobre el Patrimoni Cultural -concretament sobre el patrimoni arqueològic, paleontològic i arquitectònic- que normalment es demana quan es fa un projecte urbanístic o d’obres de gran abast.

L’estudi d’afectació o d’impacte sobre el patrimoni arqueològic i paleontològic es desenvolupa en dues fases. La primera consisteix en la recollida del màxim de documentació i informació sobre el patrimoni existent a la zona afectada, mentre que a la segona es porta a terme la prospecció superficial dels terrenys afectats.

S’ha de tenir en compte que qualsevol intervenció arqueològica (ja sigui un control, una prospecció, un estudi d’impacte o una excavació) solament es pot dur a terme amb el corresponent permís vigent. Des d’Atri Cultura i Patrimoni SLU – empresa especialitzada en serveis d’arqueologia- ens encarreguem de realitzar el projecte per a la sol·licitud del permís arqueològic i els tràmits amb la Direcció General de Patrimoni Cultural i el Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, que és qui té facultat per atorgar el permís a l’arqueòleg o arqueòloga, segons la seva trajectòria i experiència.

Per qualsevol qüestió relacionada amb aquest tema, us podeu posar en contacte amb nosaltres: https://www.atri.cat/contacte/

Saps què és un control arqueològic o una prospecció arqueològica?