Doncs per decepció d’alguns, els arqueòlegs i arqueòlogues no som aventurers com Indiana Jones, no sempre trobem tresors i ens persegueixen els dolents, ni tampoc som com en Tadeu Jones, i ens fem amics d’una mòmia que ens acompanyi. De tresors i secrets també en trobem, però a vegades el nostre gran tresor pot ser un tros de ceràmica sigil·lata que ens permeti descobrir la cronologia d’un jaciment arqueològic. Però cada excavació arqueològica, també és una aventura científica!

Sabíeu que els arqueòlegs professionals també som científics? La paraula arqueologia procedeix del grec archaios (vell o antic), i de logos (ciència). Els arqueòlegs professionals som llicenciats en Filosofia i Lletres (Geografia i Història), en Història o Història de l’Art o bé el grau d’Arqueologia o el d’Història. La principal diferència amb les llicenciatures d’abans i el grau d’ara, és que els llicenciats poden ser historiadors i arqueòlegs i els que tenen el grau d’Arqueologia només són arqueòlegs.  Ara també es poden tenir màsters i altres titulacions, però les que et permeten tenir un permís d’intervenció arqueològica autoritzat pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya són les que primer hem esmentat, i sobretot, l’experiència.

Com que a Catalunya no hi ha Col·legi Oficial d’Arqueòlegs, els que exercim professionalment estem col·legiats al Col·legi de Llicenciats en Filosofia i Lletres de Catalunya. A més, en el PIACAT (Pla integral per a l’arqueologia catalana)  la Direcció General del Patrimoni Cultural avala la proposta de Codi deontològic del professional de l’arqueologia lliurada per l’Associació d’Arqueòlegs de Catalunya i tindrà cura de la seva assumpció per part del sector.

A continuació, us copiem una part del Preàmbul i dels Principis Generals, perquè us en feu una idea, i perquè vegeu que l’exercici de l’arqueologia és una professió compromesa amb la societat, la recerca i la difusió cultural i científica.

CODI DEONTOLÒGIC DEL PROFESSIONAL DE L’ARQUEOLOGIA

PREÀMBUL: L’objecte de l’Arqueologia és la comprensió de la història de l’home i la seva evolució a partir de les evidències deixades per ell, especialment de la seva cultura material. En la generalitat dels països i d’acord amb la legislació vigent, la tasca de l’Arqueòleg/oga té per objecte l’estudi, conservació i divulgació del Patrimoni Arqueològic, entenent com a tal totes les evidències deixades pels éssers humans susceptibles de ser estudiades amb metodologia arqueològica, hagin estat o no extretes i tant si es troben en superfície, en el subsòl o sota les aigües. Formen part, així mateix, d’aquest Patrimoni els elements geològics i paleontològics relacionats amb la història de l’home i els seus orígens i antecedents. […] […]El present Codi tracta de ser un complement de la legislació sobre Patrimoni Històric i Cultural abraçant aquells aspectes que, per implicar més a l’ètica que a la llei, no són definits per aquesta. En definitiva, té com a objectiu servir com a document per avaluar i solucionar els conflictes que plantegin els diferents condicionants abans esmentats. […]

PRINCIPIS GENERALS:

ART. 1r. El present Codi entén per Arqueòleg/oga a tot/a aquell/a professional de l’arqueologia amb titulació superior reconeguda i un desenvolupament curricular suficient en el dit camp.

ART. 2n. La Deontologia Arqueològica és el conjunt de principis que han d’inspirar i guiar la conducta del/a professional de l’Arqueologia.

ART. 3r

a) L’activitat arqueològica anirà encaminada a la investigació científica, protecció, conservació, recuperació, valoració i difusió del patrimoni arqueològic.

b) En l’exercici de la seva activitat l’Arqueòleg/oga haurà d’observar el degut rigor ètic i científic, evitant qualsevol forma de competència deslleial, vetllant sempre per la dignitat de la professió i perquè siguin respectats els drets inherents a ella. L’arqueòleg/oga ha de contribuir a una pràctica solidària de la professió.

ART. 4t. La lleialtat entre Arqueòlegs/ogues ha d’ésser un dels principis fonamentals d’aquest Codi Deontològic. […]

I per què us hem volgut explicar algunes entranyes de la professió d’arqueologia? Doncs perquè ATRI CULTURA I PATRIMONI SLU som una empresa compromesa amb aquest Codi Deontològic del Professional de l’Arqueologia.

Els professionals de l’arqueologia: compromesos amb la societat, la recerca i la difusió